8.12.10

Program Jämi summerar sitt regeringsuppdragI måndags kom Program Jämi - jämställdhetsintegrering i statens, slutrapport om arbetet de har gjort under drygt två år. Några av de konkreta saker som Jämi bidragit med och som kan hjälpa oss som arbetar med frågan är:

- Den nationella Kunskapsportalen kring jämställdhetsintegrering www.jämställ.nu som Jämi utvecklat i samverkan är viktig infrastruktur i myndigheters och andra aktörers arbete med jämställdhetsintegrering.
- Jämi:s webbplats som samlat information kring pågående arbete med jämställdhetsintegrering och dokumenterat programmets arbete.
- Databasen Jämda innehåller forskning och rapporter om jämställdhetsintegrering och utgör grundläggande infrastruktur inom området.
- Linköpings Universitet ger en kurs i Jämställdhetsintegrering med intersektionellt perspektiv.

Bakgrund
Nationella sekretariatet för genusforskning fick i juli 2008 regeringens uppdrag att ge stöd till statliga myndigheters arbete med jämställdhetsintegrering. För att fullfölja uppdraget skapades Program Jämi – jämställdhetsintegrering i staten, som härmed lämnar sin slutrapport. Jämställdhetsintegrering är den strategi som Sveriges regering och riksdag valt för att uppnå målet med den nationella jämställdhetspolitiken: att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. För att bidra till att detta mål uppnås ska all statlig verksamhet jämställdhetsintegreras. Det innebär kortfattat att ett jämställdhetsperspektiv ska införlivas i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av processen, av de aktörer som normalt sett deltar i beslutsfattandet.

Sammanfattning av delar av rapporten
Jag sammanfattar här delar av rapporten utifrån vad jag tycker är extra intressant. Den fullständiga rapporten på 70 sidor finns här.
Jämi har formulerat ett antal framgångsfaktorer och behov som sammanfattas i ”10 punkter för en framgångsrik jämställdhetsintegrering”:
1. Politiskt ansvarstagande 
2. Prioritering och tillräckliga resurser 
3. Tydlig styrning och tydliga krav 
4. Tydliga uppföljningsbara mål 
5. Systematiskt målinriktat arbete som följs upp 
6. Verksamhetsnära och kontextanpassat arbete 
7. Arbete med utgångspunkt i forskning och beprövad erfarenhet 
8. Motivering av frågans nytta och synliggörande av dess relevans 
9. Utbildning och medvetandegörande 
10. Ständigt pågående process

När de plockar der de här punkterna och utvecklar var och en tycker jag några av de intressantaste bland annat är följande:
Vikten av forskning på jämställdhetsintegrering och möjligheten för Sverige att bli ledande inom detta med tanke på vår ställning vad gäller genusforskning. Jämi skriver också att det finns behov av fortsatt arbete för att skapa en mer ”bestående brygga mellan praktisk och teoretisk kunskap, samt mellan fälten i sig.”
Samverkan och erfarenhetsutbyte med centrala aktörer är en förutsättning för långsiktighet. Även om utredningen i första hand utgår om statliga myndigheter så handlar detta också om enskilda aktörer och projekt. Samt att allt detta arbete måste dokumenteras för att utgöra grunden för fortsatt arbete.
Det finns behov av att material, erfarenheter och kunskap kring jämställdhetsintegrering synliggörs och sprids så att fler aktörer och medborgare har möjlighet att inse nyttan med jämställdhetsintegrering, och vilken funktion den statliga förvaltningen har i arbetet med att verka för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen. Transparens är en viktig princip.
Jämställdhetsintegrering med intersektionellt perspektiv kan bidra till att undvika några av de problem som forskning identifierat med strategin: exempelvis risk av för- stärkning av stereotyper och normer, en alltför ensidig fokusering på kvinnor, samt en risk av exkludering av stora grupper medborgare genom homogenisering.
Jämställdhetsintegrering med intersektionellt perspektiv kan därför bidra till att utveckla arbetet så att fler inkluderas i, påverkas av och nås av arbetet. Detta kan i sin tur påverka möjligheterna att bidra till att uppnå de nationella jämställdhetspolitiska målen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar